מצאו את החורש האדום בלה בלה בלה…..

 

גחהחגה נלחגדה נחה

גהגחהח גדהלח

דחייי גדבמ צגמ.לךגי למג

גהחהחגנהךץלח הגחח

רמז 1

רמז 2

רמז 3

להכנסת התשובה

הכנס תשובה